Lat oss be!

Foto: Maria Leite Kallevik

Lat oss stå saman som eitt menneske. Som ender som flyg til varmare strok. Lat oss berre gjere det.

Lat oss be:
For  dei som styrer landet, om at dei må få sove om nettene og at dei må kjenne at dei har folket i ryggen.

For reingjeringspersonale

For anestesilegar og anestesisjukepleiarar,

For helsefagarbeidarar

For portørar

For radiografar

For helsesekretærar

For laboratoriepersonell

For kokkar

For IT-personell

For tryggleiksansvarlege.

For TV-produsentar og programleiarar

For dei private næringsdrivande

For pensjonistar og besteforeldre

For asylsøkjarar og utlendingar

For prostituerte og kjøparar

For alle born og vaksne i flyktningeleirar

For renoveringspersonale

For journalistar og redaktørar

For direktørar og sjefar

For folk i underhaldningsbransjen

For dei som pleier våre eldre

For ungane våre

For dei som tenkjer på å ta livet av seg og for dei som sit att når nokon gjer det

For alle som har angst, er psykotiske eller har anna psykisk sjukdom

For alle som er redd for å døy

For alle som har familie som er ekstra sårbare, dei som sit i rullestol, er totalt pleietrengande, har lungesjukdom, brukar immunsuppresiva eller berre er svært sjuke

For dei som skal produsere mat

For bøndene og dyra

For fysioterapeutar

For Kongen og hans hus

For idrettsutøvarar

For butikktilsette

For fotografar

For dei som hamstrar 

For alle som sit i karantene

For dei som er einsame og blir heilt åleine

For dei som vurderer å skilje seg

For tilsette i barnehage og skule

For prestar og diakonar

For studentar som lengtar heim

For psykologar og psykiatarar

For NAV-tilsette

For rike som har hatt sin verdi i økonomiske midlar

For fiskarar, sjømenn og dei som driv fiskeoppdrett

For dyrlegar

For fotballspelarar som ikkje har tilskodarar

For alle som vanlegvis blir heia på, men ikkje lenger blir det

For alle med dyre hytter

For ingeniørar

For tilsette og innsette på cruiseskip

For tilsette på oljeplattformer

For dei som jobbar i rusomsorga

For gravide og jordmødre

For radiografar og radiologar

For slaktarar

For vernepleiarar og logopedar

For vektarar og tollarar

For lydteknikarar 

For telefonseljarar  – og nei, eg vil ikkje kjøpe Rom 123

For anleggsarbeidarar

For personalrådgjevarar

For lokale, regionale og nasjonale politikarar

For flyselskap, pilotar og kabinettpersonalet

For forsikringsselskap

For politiet

For brannfolk

For kommunikasjonsrådgjevarar

For trykkeritilsette

For dei som er avhengige av reklameinntekter

For farmasøytar 

For IKEA

For uteliggjarar og tiggarar

For enkjer og farlause

For kjeveortopedar

For møbelprodusentar

For dei som blir ramma av medisinmangel

For optikarar 

For banktilsette

For frisørar

For hotelldirektørar og tilsette

For gravferedskonsulentar og dei som grev graver

For advokatar og juristar

For konsulentar og rådgjevarar

For nyskilde

For dei som tenkjer å planleggje bryllaup eller dåp 

For alle som har reist ein tur og ikkje kjem seg heim att

For alle som må gravleggje sine kjære utan å kunne få trøyst

For alle som ikkje får besøkt sine kjære

For tannlegar

For forfattarar

For elektrikarar, tømrarar og røyrleggjarar

For dei som driv med butikkar

For tilsette på bensinstasjonar

For sekretærar og tilsette på kontor

For nyfødde og ammande

For tilsette i heimesjukepleien

For dei som er innlagt på sjukehus og skal opererast

For fattige familiar

For filmprodusentar

For bussjåførar, skipparar og trailarsjåførar

For bilprodusentar

For økonomar som har null kontroll

For ambulansearbeidarar

For aksjemeklarar

For forsikringsagentar

For taxisjåførar

For alkoholikarar og dei som er i karantene med dei

For bloggarar og følgjarar

For bibliotekarar

For papirlause

For dei som ligg i koma

For dei som vaknar opp etter ei veke i koma

For skodespelarar og kunstnarar

For tilsette på kafé

For organistar og pianistar

For fastlegar 

For sivilforsvaret og militæret

For bakarar 

For servitørar og bartendarar

For dei som jobbar i barnevernet og på barnevernsinstitusjonar

For misjonærar og pastorar

For tolkar 

For bilmekanikarar

For bistandsarbeidarar og veldedige organisasjonar

For eigedomsmeklarar

For hus-seljarar

For tilsette på fabrikkar

For tilsette og eigarar av treningssenter

For farmasøytar

For filosofar som prøver å finne ut kva dette gjer med oss

For kontrollfreakar

For alle dei som ikkje kom med på lista

Lat oss be om at vi endar ut på andre sida som betre menneske:

Som ikkje trur vi er udødlege

Som ikkje lenger klagar på véret

Som ser kva som er ekte verdiar

Som aldri meir trur vi kan kjøpe oss til alt

Som tar omsyn til miljøet

Som set pris på det vi har

Som ber for kvarandre

For tilsette i fargforeningar

Som er mindre egoistiske

Som gjer opp med dei vi har lagt for hat

Som innrømmer feil

Som kastar mindre og kjøper meir brukt

Som set meir pris på å gå på jobb og å treffe kollegaer

Som prøver å forstå korleis andre har det i staden for å dømme

Som aldri prøver å selje helbredelse og forbøn for pengar

Som har god hygiene i sjukdomstider

Lat oss be om eit endra samfunn:

Der styresmaktene høyrer på grasrota 

Der vi ikkje brukar mykje ressursar på å produsere ord som skal skjule lite handling

Som brukar meir ressursar på å førebyggje enn å behandle

Som brukar mindre ressursar på rapportering og meir på tillit

Som har opparbeidd seg kompetanse på pandemi og kan gjenbruke denne

Som har fått større evne til å endre retning i høgt tempo

Vi kan alle be om å få vere lys i mørket.

Foto: Maria Leite Kallevik. Tatt på Voss.